மண்டைக்குள் களிமண்தானே....?


நெல்லுக்குள் அரிசி,

பூவுக்குள் தேன்,

மண்ணுக்குள் வைரம்....

உன் மனசைத் தொட்டு

சொல்லு!.....

உன்
--

--

--

--

--

--

--
மண்டைக்குள்

களிமண்தானே....?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...