நாகேஷ் பிரிக்க முடியாதது


தருமி: பிரிக்க முடியாதது என்னவோ?
ராசா: ஊழலும், காங்சிரசும்


தருமி: பிரிய கூடாதது?

ராசா: அன்னையும், தாத்தாவும்


தருமி: சேரக்கூடாதது?

ராசா: அன்னையும், அம்மாவும்


தருமி: சேர்ந்தே இருப்பது

ராசா: பணமும், அரசியல்வாதியும்


தருமி: சேராமல் இருப்பது
ராசா: காங்கிரசும், காந்தியமும்


தருமி: பார்க்கக்கூடாதது?

ராசா: தணிக்கைகுழு முடிவு


தருமி: பார்த்து ரசிப்பது

ராசா : மக்களின் வயிற்றெரிச்சல்


தருமி: சொல்லக்கூடாதது

ராசா : பத்திரிக்கையிடம் ரகசியம்

தருமி: சொல்லக்கூடியது

ராசா : மக்களிடம் பொய்


தருமி: பதவியில் சிறந்தது

ராசா : மத்திய அமைச்சர்

தருமி: அமைச்சருக்கு அழகு
ராசா:  ஊழல் செய்வது

 தருமி: ஊழல் என்பது
ராசா:  அரசியலுக்கு மறுபெயர்
 
தருமி: அரசியலென்பது

ராசா : ஏமாற்றுவது

தருமி: ஏமாற்றுவதற்கு

ராசா: நான்


தருமி: ஏமாறுவதற்கு

ராசா: நீ

============================
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...