மாடு போல இருக்கும் சின்ன மிருகம் எது ?


மாடு போல இருக்கும் சின்ன மிருகம் எது ?

--------------------------- விடை


ஒரு பாட்டில்-ல பத்து மீன்கள் உள்ளது அதில்
ஒன்றை வெளியில் எடுத்தாச்சு ஆனால்
பாட்டில்-ல தண்ணீரின் அளவு கூடுது எப்படி?

------------------------விடை

விடை
சின்ன மாடு ???????? !!!!!!!!!!!!!!!!

ஒரு மீனை எடுத்த உடனே மற்ற எல்ல மீனும் அழுதுச்சோ.........!!!!!!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...