இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க


நீங்க அறிவாளின்னா

இந்த கேள்விக்கு பதில்

சொல்லுங்க

பார்க்கலாம்.

பாட்டி வடை சுட்ட

கதையில,

வடைய சுட்டது,

அ) பாட்டியா

ஆ) காக்காவா

உடனடியா பதில் தேவை......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...