கவிதை கடி

# உன் நண்பனை அளவோடு நேசி; ஒரு நாள் அவன் உன் பகைவன் ஆகலாம்
உன் பகைவனை அளவோடு வெறு; ஒரு நாள் அவன் உன் நண்பன் ஆகலாம்.
# மெழுகுவர்த்திக்கு
உயிர் கொடுக்க
உயிர்விட்டது
தீக்குச்சி..
உயிர்கொடுத்த
நண்பனை
நினைத்து நினைத்து
உருகியது
மெழுகுவர்த்தி!!
That’s True Friendship

# நீ என்ன அவ்வளவு அழகா?
உன்னைப்
பார்த்தவுடனே
அனைத்தும்
மறந்து விடுகிறதே!!
By EXAM HALL-ல் கொஸ்டீன் பேப்பர் பார்த்துக் கவிதை எழுதுவோர் சங்கம்.

# டாக்டர்: டய்லி ஒரு பீர் சாப்பிட்டா தூக்கம் நல்லா வரும்
நோயாளி: 10 பீர் சாப்பிட்டா?
டாக்டர்: தூக்க 108 வரும்
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...